Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny

Regionalny Ośrodek
Polityki Społecznej Województwa Śląskiego

ul. Modelarska 10, 40-142 Katowice
e-mail:

Śląska ekonomia społeczna

Imię i Nazwisko Stanowisko Telefon/e-mail
1 Katarzyna Skowron Kierownik działu (32) 730 68 83
2 Iwona Piątkowska-Lipka Główny specjalista
(32) 730 68 83
3 Agnieszka Stasiowska Starszy specjalista

(32) 730 68 96

4 Edyta Tkacz Starszy specjalista (32) 730 68 87

Narzędzie zostało opracowane w ramach projektu „Współpraca się opłaca – koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim”, realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Oś priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie 9.3 Rozwój ekonomii społecznej w regionie, Poddziałanie 9.3.2 Koordynacja sektora ekonomii społecznej – tryb pozakonkursowy). Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.